Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 5.05.2014r. przeszła ulicami Warszawy.
Celem spotkania w Dniu walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych było pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą się zjednoczyć w walce o swoje prawa.


Uczestnicy zgromadzenia, kilkaset osób reprezentujących wszystkie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zebrali się przed Sejmem, aby następnie przejść Alejami Jerozolimskimi przed Kancelarię Rady Ministrów. Cztery osoby, organizator Manifestacji Marcin Mikulski oraz spontanicznie wybrani przedstawiciele organizacji biorących udział w Manifestacji: Pani Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Miejskiej Górki, Pani Dorota Kaniewska – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomijnego w Warszawie, Pan Aleksander Wiechowski – członek Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, zostało przyjętych przez Panią Elżbietę Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Pana Leszka Białeckiego Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich KRM. Na jego ręce zostały także złożone postulaty manifestujących wypracowane w trakcie kilkumiesięcznych przygotowań do Manifestacji i zebrane w cztery najważniejsze punkty. Pan Leszek Białecki zobowiązał się do przekazania ich Premierowi RP.
Informacje o Manifestacji ukazały się we wszystkich wiodących mediach – stacjach telewizyjnych, radiowych, prasie i portalach internetowych.
Zaakcentowana została tym samym obecność środowisk osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej i sferze aktywnego domagania się respektowania praw tej grupy do godnego życia i aktywności społecznej.

Postulaty:
I. Niezwłoczne wprowadzenie w życie wszystkich zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Opracowanie szczegółowego harmonogramu wprowadzania poszczególnych zapisów wraz z sankcjami za opóźnienia we wprowadzaniu i wynikające z nich konsekwencje.

II. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego zindywidualizowanego systemu pomocy i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami
Uwzględniającego:

1. Faktyczne urealnienie limitów dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - dostosowanie ich do cen rynkowych oraz poprawę dostępności, zmiana sposobu dofinansowania z przedmiotowego na kwotowy, a także włączenie do katalogu sprzętu sportowego służącego do rehabilitacji.
2. Zwiększenie przekazywanych do powiatów środków z PFRON.
3. Refundację sprzętu medycznego dla osób przewlekle chorych przebywających w warunkach domowych (typu: koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssaki, pompa infuzyjna, inhalator itp.).
4. Zmniejszenie kosztów leków poprzez zwiększenie listy leków refundowanych na bazie wykazu leków najczęściej przyjmowanych przez dzieci i dorosłe osoby niepełnosprawne (leki na bóle stawów, leki na padaczkę itp.). Włączenie do listy leków refundowanych farmaceutyków umożliwiających dorosłym osobom z niepełnosprawnościami normalne funkcjonowanie w rodzinie.
5. Zwiększenie zakresu bezpłatnej rehabilitacji poprzez zwiększenie ilości programów typu wwr (wczesne wspomaganie rozwoju) oraz umożliwienie pracującym osobom z niepełnosprawnościami rehabilitacji leczniczej po godz. 16:00,
6. Zapewnienie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej jako istotnego elementu kompensacji niepełnosprawności.
7. Zrównanie praw na otwartym i zamkniętym rynku pracy poprzez skierowanie dofinansowań do wynagrodzeń bezpośrednio do zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.
8. Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami (szczególnie głuchych i niewidomych) do informacji.
9. Dostosowanie mechanizmów rynku pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczególnie głuchych i niewidomych) do informacji.

III. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pomocy i oraz wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami
Uwzględniającego:
1. Zapewnienie tzw. „opieki wytchnieniowej” dla rodzin z osoba niepełnosprawną, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których są dwie lub więcej osób wymagających opieki.
2. Ustanowienie rewaloryzowanych (kwotowo, a nie procentowo) wszystkich rent, zasiłków i świadczeń w oparciu o minimum socjalne oraz równe traktowanie wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnościami (dorosłych i dzieci) niezależnie od stopnia pokrewieństwa i wieku w którym podopieczny został niepełnosprawny. Nie ma uzasadnienia dla takiej sytuacji, w której świadczenia opiekunów niepełnosprawnych dzieci są inne niż opiekunów osób dorosłych.
3. Zapewnienie dojazdu do szkół na poziomie ponadgimnazjalnym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
4. Skończenie z fikcją zajęć rewalidacyjnych w szkołach – w ich miejsce wprowadzenie obowiązkowej rehabilitacji oraz obowiązku obecności pielęgniarki w każdej szkole integracyjnej.
5. Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci chorych, poprzez organizowanie ogólnodostępnych grup wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz propagowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów dla rodziców.
6. Udoskonalenie systemu kierowania rodziców dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich poradni, instytucji, ośrodków, które nie tylko pomogą dobrać odpowiednie zajęcia dla niepełnosprawnego dziecka, ale wskażą odpowiednią drogę dalszego postępowania.

IV. Aktualizację i modyfikację aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
1. Uchwalenie rzetelnej Ustawy Antydyskryminacyjnej, która realnie i należycie chroniła będzie prawa osób z niepełnosprawnościami oraz zawierała sankcje za łamanie tych praw.
2. Stworzenie instytucji państwowej realnie dbającej o prawa osób z niepełnosprawnościami.
3. Uchwalenie gotowej już Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty opracowanej przez środowisko Fizjoterapeutów.
4. Ujednolicenie systemu rozliczenia placówek terapeutycznych i oświatowych z subwencji na dziecko z niepełnosprawnością, tak aby pieniądze z subwencji docierały tylko do dziecka.
5. Likwidację nielogicznej i promującej brak aktywności tzw. „pułapki rentowej”, we wszelkich jej obszarach oddziaływania - ograniczającej wynagrodzenia, redukującej świadczenia i zasiłki, likwidującej dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
6. Zniesienie podatku VAT na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny a także sprzęt sportowy służący do rehabilitacji.
7. Przygotowanie programu i udzielenie wparcie finansowego dla organizacji pozarządowych, które prowadziły będą w szkołach zajęcia dot. równego traktowania i uwrażliwiające na potrzeby osób  z niepełnosprawnościami.
8. Rekomendowanie uczelniom wyższym kształcącym architektów obowiązkowych zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego.


autor zdjęć: Mateusz Przybyła

Organizacje, które wyraziły poparcie dla Manifestacji Osób z Niepełnosprawnościami:

 • Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska – Warszawa
 • Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych – Oświęcim
 • Stowarzyszenie „Echo” – Leszno
 • Stowarzyszenie „Szansa na życie” – Sierpc
 • Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” – Wschowa
 • Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Miejska Górka
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” – Stalowa Wola
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” – Kajetany
 • Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość" Warszawa
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Krotoszyn
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus” – Grodzisk Mazowiecki
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” – Pniewy
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” – Katowice
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” – Wrocław
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” – Libiąż
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – Czarna Białostocka
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” – Zamość
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Warszawa
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” – Szczecin
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych – Grodzisk Mazowiecki
 • Stowarzyszenie SK-SN „Surdostal” – Stalowa Wola
 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI –  Białystok
 • Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków – Zabrze
 • Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawni” – Warszawa
 • Fundacja „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną – Jabłonna
 • Fundacja Balian Sport – Chrzypsko Wielkie   
 • Fundacja Integracja – Warszawa
 • Fundacja KOOCHAM – Warszawa
 • Fundacja Krok Po Kroku – Oława
 • Fundacja Niepełnosprawnych „Sanus” – Ostróda
 • Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo GODNE ŻYCIE – Grodzisk Mazowiecki
 • Fundacja Polska Bez Barier – Warszawa
 • Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu – Katowice
 • Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Krasnystaw
 • Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - Lędziny
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem Możemy Więcej” – Kędzierzyn Koźle
 • Polski Związek Głuchych – Warszawa
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe – Grodzisk Mazowiecki
 • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Ozorków Oddział Łódzki
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię – Katowice
 • Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol-Ilko” – Warszawa
 • Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – „Krok dalej” – Mińsk Mazowiecki
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – Kraków
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” – Brzeziny koło Łodzi
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – Kętrzyn

Sklep Bez Barier - akcesoria, części, wózki

Informator - Katowice Bez Barier

Cykl wypraw - Łam bariery - sięgaj dalej

Aktywni „Niezniszczalni”

W mediach...

Drużyna Rugby na Wózkach - DRAGONS

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niep.